Arrow Left Parelsnoer Biobanken

Als patiënt, meedoen aan Parelsnoer

 • Chevron Down

  Meedoen aan Parelsnoer

  Wanneer uw ziekte onder één van de ziektebeelden ("Parels") van Parelsnoer valt, is het mogelijk dat uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige vriendelijk vraagt of u mee wilt doen aan de Parel en dus aan Parelsnoer. U beslist altijd zelf of u mee wilt doen en wij bewaren en gebruiken uw gegevens en lichaamsmateriaal alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

  Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om meer over dit traject te weten. Naast een mondelinge uitleg ontvangt u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis een informatiebrochure. In deze brochure wordt alles nog eens uitgebreid toegelicht en aanvullende informatie gegeven. U hoeft niet direct te beslissen of u mee wilt doen. U kunt thuis rustig nadenken over uw deelname en deze ook met uw naasten bespreken. Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw eigen arts of met een andere contactpersoon die in de informatiebrochure wordt genoemd.  

  Wanneer u besluit deel te nemen, dan geeft u uw toestemming door het ondertekenen van een “toestemmingsformulier”. Uw gegevens en het lichaamsmateriaal dat bij u wordt afgenomen, wordt in uw eigen ziekenhuis bewaard, maar kan voor een bepaald wetenschappelijk onderzoek naar een ander ziekenhuis worden verzonden. Het lichaamsmateriaal wordt zoveel mogelijk bij u afgenomen tijdens de medische handelingen in het ziekenhuis die voor de behandeling van uw ziekte noodzakelijk zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat extra bloed wordt afgenomen als bloedafname ook voor uw behandeling nodig is.

 • Chevron Down

  Wie mag onderzoek doen?

  De onderzoeken zullen voor een groot deel worden uitgevoerd in de Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. Om goed onderzoek te kunnen doen, kan het soms van belang zijn om samen te werken met instellingen buiten Parelsnoer, met commerciële bedrijven of met instellingen en bedrijven in het buitenland. Het is dan mogelijk dat medische gegevens en lichaamsmateriaal voor het doel van het onderzoek aan deze instellingen of bedrijven worden verstrekt. Zij zullen uw identiteit niet te weten komen.

  Onderzoekers moeten eerst een onderzoeksvoorstel indienen. Het voorstel wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een groep specialisten. Aan het onderzoeksvoorstel worden bepaalde eisen gesteld. Als alles in orde is, mag de onderzoeker de gegevens en materialen gebruiken. Uw naam en adres krijgt de onderzoeker niet te zien.

  Alle onderzoeksresultaten komen de gezondheidszorg en de doelen van de Parel ten goede. Ook bij eventuele commerciële ontwikkelingen blijft dat uitgangspunt overeind. Zoals eerder aangegeven, werken alle acht UMC's aan PSI mee. Ook andere ziekenhuizen en/of organisaties kunnen bij PSI aansluiten. Zij kunnen voor wetenschappelijk onderzoek onder dezelfde strikte voorwaarden gebruikmaken van de biobank van Parelsnoer. 

 • Chevron Down

  Duur deelname

  Uw medische gegevens en verzamelde lichaamsmateriaal zullen voor langere tijd voor de Parel worden bewaard en gebruikt, totdat u uw toestemming daarvoor intrekt. Als u onverhoopt komt te overlijden, blijft uw toestemming ook na uw overlijden geldig, tenzij u voor het overlijden uw toestemming heeft ingetrokken.

 • Chevron Down

  a. Wie mag onderzoek doen?

  De onderzoeken zullen voor een groot deel worden uitgevoerd in de acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. Om goed onderzoek te kunnen doen, kan het soms van belang zijn om samen te werken met instellingen buiten Parelsnoer, met commerciële bedrijven of met instellingen en bedrijven in het buitenland. Het is dan mogelijk dat medische gegevens en lichaamsmateriaal voor het doel van het onderzoek aan deze instellingen of bedrijven worden verstrekt. Zij zullen uw identiteit niet te weten komen.

  Onderzoekers moeten eerst een onderzoeksvoorstel indienen. Het voorstel wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een groep specialisten. Aan het onderzoeksvoorstel worden bepaalde eisen gesteld. Als alles in orde is, mag de onderzoeker de gegevens en materialen gebruiken. Uw naam en adres krijgt de onderzoeker niet te zien.

  Alle onderzoeksresultaten komen de gezondheidszorg en de doelen van de Parel ten goede. Ook bij eventuele commerciële ontwikkelingen blijft dat uitgangspunt overeind. Zoals eerder aangegeven, werken alle acht UMC's aan Parelsnoer mee. Ook andere ziekenhuizen en/of organisaties kunnen bij Parelsnoer aansluiten. Zij kunnen voor wetenschappelijk onderzoek onder dezelfde strikte voorwaarden gebruikmaken van de biobank van Parelsnoer. 

 • Chevron Down

  b. Duur deelname

  Uw medische gegevens en verzamelde lichaamsmateriaal zullen voor langere tijd voor de Parel worden bewaard en gebruikt, totdat u uw toestemming daarvoor intrekt. Als u onverhoopt komt te overlijden, blijft uw toestemming ook na uw overlijden geldig, tenzij u voor het overlijden uw toestemming heeft ingetrokken.

 • Chevron Down

  a. Hoe zit het met mijn privacy?

  Parelsnoer verzamelt gegevens van patiënten met een bepaalde ziekte. Het gaat om gegevens over uw ziekte en uw persoon. Deze gegevens moeten natuurlijk worden beschermd. Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens die naar u als persoon kunnen verwijzen, blijven bewaard in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Deze gegevens zijn uitsluitend bij uw behandelend arts en de ziekenhuisadministratie bekend en zullen niet aan anderen worden gegeven. Door uw gegevens en lichaamsmateriaal te coderen, is uw identiteit bij de biobank, in de databank en bij onderzoekers/bedrijven/instellingen niet bekend en wordt verwisseling van gegevens voorkomen. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.

 • Chevron Down

  Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek

  Meestal levert wetenschappelijk onderzoek geen resultaten op voor individuele donoren. Toch is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een wetenschappelijk onderzoek waarbij uw gegevens en lichaamsmateriaal zijn gebruikt, bij toeval iets wordt ontdekt dat van direct belang zou kunnen zijn voor uw persoonlijke gezondheid of voor de gezondheid van uw familieleden. Deze zogenaamde "individuele bevindingen" zullen worden gemeld aan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of was. Uw behandelend arts zal deze met u bespreken als is vastgesteld dat de bevindingen voor de gezondheid van u of uw familieleden direct van belang zijn én behandeld kunnen worden of door maatregelen kunnen worden tegengegaan.

  Als u niet van deze individuele bevindingen op de hoogte gebracht wilt worden, kunt u hier expliciet bezwaar tegen maken op het toestemmingsformulier. Als er in dit geval een individuele bevinding wordt gevonden, wordt uw ziekenhuis hiervan op de hoogte gebracht. Er zal dan door uw ziekenhuis beoordeeld worden of het, afhankelijk van de omstandigheden, noodzakelijk is u toch te informeren. Hierbij zal rekening worden gehouden met uw gemaakte bezwaar.

 • Chevron Down

  c. Eerder gegeven toestemming intrekken

  U kunt uw gegeven toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken via een intrekkingsformulier. Wanneer u dit meedeelt aan uw arts, dan zorgt deze ervoor dat er vanaf dat moment geen gegevens en lichaamsmateriaal meer van u worden verzameld.

  Lichaamsmateriaal dat nog in de biobank zit en uw gegevens zullen worden vernietigd bij het intrekken van de toestemming. Gegevens en lichaamsmateriaal die al voor onderzoek zijn uitgegeven, worden ook vernietigd als dat in redelijkheid mogelijk is, tenzij u aangeeft dat die nog gecodeerd gebruikt mogen worden voor onderzoek dat al loopt.

  Uw beslissing om niet deel te nemen of om in de toekomst uw deelname aan de Parel te beëindigen, zal geen nadelige gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Ook heeft dit geen invloed op de zorg en aandacht waarop u in uw ziekenhuis recht heeft. 

 • Chevron Down

  d. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  De activiteiten van een Parel vinden plaats in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen, gedragscodes, reglementen en procedures. Hieronder zijn begrepen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG (UAVG), de gedragscode ‘Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ uit 2011, het reglement van de Parel, reglementen geldend binnen de UMC’s en de van toepassing zijnde standard operating procedures (SOP’s).

  Parelsnoer is aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen verwerker of verwerkingsverantwoordelijke. Daarom heeft Parelsnoer geen Functionaris Gegevensbescherming. De UMC’s zijn als aanleverende partij van gecodeerde (gepseudonimiseerde) gegevens verantwoordelijk voor het borgen van de privacy, de informatiebeveiliging en de datalekprocedure binnen het samenwerkingsverband van een Parel. De UMC’s hebben ieder in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen het samenwerkingsverband gezamenlijk zorgen dat aan de AVG wordt voldaan.

Share this page…